Cysylltwch â Ni

Mae llawer o'n gwasanaethau ar gael ar-lein. I'ch cyfeirio at y wybodaeth fwyaf priodol, rhowch wybod i ni pwy ydych chi o'r opsiynau a gyflwynir isod:

 • Gadewch i ni wybod pwy ydych chi...

 • Dewiswch bwnc

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cysylltiadau brys nwy

   • Os ydych chi’n arogli nwy, ffoniwch y Llinell Gymorth Argyfwng Nwy Genedlaethol 24-awr am ddim:

    

   Cymru, Lloegr a'r Alban
   Nwy Naturiol (NG) : 0800 111 999
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) : Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Gogledd Iwerddon
   Nwy Naturiol (NG) : 0800 002 001
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) : Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Ynys Manaw
   Nwy Naturiol (NG) : 0808 1624 444
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) : 0808 1624 444
   Nwy Tref/Nwy Prif Gyflenwad** : 0808 1624 444
   Guernsey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) : 01481 749 000
   Nwy Tref/Nwy Prif Gyflenwad** : 01481 749 000
   Jersey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) : 01534 755 555
   Nwy Tref/Nwy Prif Gyflenwad** : 01534 755 555

    

    
   *Mae hyn yn berthnasol ar gyfer cyflenwadau swmp ac ar fesurydd – ar gyfer cyflenwadau silindr gweler y llyfr ffôn lleol am fanylion cyswllt. Ar safleoedd carafanau a chychod, efallai y bydd gan berchennog y safle a/neu weithredwr cychod hefyd gyfrifoldebau o ran diogelwch nwy.


   **Mae Guernsey a Jersey yn defnyddio cymysgedd LPG/aer wedi’i weithgynhyrchu a elwir yn gyffredin yn ‘nwy prif gyflenwad’, a gyflenwir i gwsmeriaid o brif system danddaearol. Mae gan Ynys Manaw system debyg o'r enw 'nwy tref', fodd bynnag mae llawer o'r gosodiadau LPG/aer (nwy tref) ar y system hon yn cael eu trosi ar hyn o bryd i losgi nwy naturiol.

   • Mae gwybodaeth ychwanegol am ba gamau i'w cymryd os ydych chi'n arogli nwy i'w gweld yma
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archebu tystysgrif arall/ddyblyg

   • Os ydych wedi colli neu’n methu dod o hyd i’ch Tystysgrif Rheoliadau Adeiladu, gallwch archebu un arall ar-lein am £6 yn unig
   • Sylwer: Gall cyfreithiwr hefyd ofyn am gopi o'r Dystysgrif Rheoliadau Adeiladu

    

  • Gwirio a yw gwaith nwy wedi'i hysbysu

   • Gallwch wirio ar-lein i weld a yw eich peiriannydd wedi hysbysu eich gosodiad nwy.
   • Rhaid i chi gwblhau'r dasg hon cyn gweld a oes tystysgrif gosod/rheoliadau adeiladu dyblyg ar gael i'w harchebu.
   • Os nad yw'r gwaith wedi'i hysbysu bydd angen i chi gysylltu â'ch busnes/peiriannydd cofrestredig a gofyn iddynt hysbysu'r gwaith er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adeiladu.
   • Unwaith y bydd y gwaith wedi'i hysbysu bydd y dystysgrif yn cael ei phostio o fewn 10 diwrnod gwaith.
  • Tystysgrif heb ei derbyn

   • Unwaith y bydd y gwaith wedi'i hysbysu bydd y dystysgrif yn cael ei phostio o fewn 10 diwrnod gwaith.
   • Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn nodi bod yn rhaid hysbysu'r Awdurdod Lleol o fewn 30 diwrnod calendr o osod offer cynhyrchu gwres nwy newydd, e.e. boeler, tân (ond heb gynnwys offer coginio heb ffliw yn unig) a'u systemau gwresogi/dŵr poeth cysylltiedig.
   • Cyfrifoldeb eich peiriannydd cofrestredig yw hyn a gall gael ei wneud naill ai ar-lein neu dros y ffôn.
   • Gallwch wirio ar-lein i weld a yw eich peiriannydd wedi hysbysu eich gosodiad nwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Dod o hyd i beiriannydd nwy cofrestredig yn eich ardal

   Gallwch ddod o hyd i restr o fusnesau cofrestredig Diogelwch Nwy yn eich ardal trwy roi eich cod post yn ein swyddogaeth chwilio ar-lein.

  • Gwirio busnes

   Gallwch wirio a yw busnes wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy ar-lein trwy nodi rhif cofrestru y busnes neu ei enw masnachu.

  • Gwirio peiriannydd

   • I wirio a yw peiriannydd unigol wedi’i gofrestru â Diogelwch Nwy ar hyn o bryd bydd angen i chi wybod ei rif trwydded 7-digid unigryw. Fe welwch hwn ar gerdyn trwydded Diogelwch Nwy y peiriannydd.
   • Sylwch; yn aml bydd peirianwyr nwy yn gymwys ac yn alluog i wneud ystod ddiffiniedig o waith nwy. Mae'n bwysig gwirio pa waith y maent yn gymwys i'w wneud cyn i chi eu defnyddio. Bydd gan beirianwyr gymwysterau gwahanol gan gynnwys:
    • Domestig (cartrefi) ac annomestig (busnesau a ffatrïoedd)
    • LPG a nwy naturiol
    • Gwahanol feysydd gwaith nwy e.e. boeleri, poptai, tân ac ati. Gallwch ddarganfod beth mae peiriannydd yn gymwys i'w wneud gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwirio peiriannydd a thrwy edrych ar gefn eu cerdyn adnabod Diogelwch Nwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Pryderon am waith a wneir gan beiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy

   • Rydym yn hapus i ymchwilio i unrhyw bryderon sydd gennych am waith a wnaed gan beiriannydd cofrestredig, boed hynny yn eich eiddo neu gyfeiriad arall.
   • Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â'r busnes dan sylw a gofyn iddynt gywiro'r broblem.
   • Os bydd y busnes yn methu ag ymateb llenwch y ffurflen ar-lein:
  • Rhoi gwybod am eich landlord

   • Os ydych yn rhentu eiddo ac nad yw'ch landlord yn cydymffurfio â chyfraith diogelwch nwy gallwch gwyno i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) drwy eu gwefan.
   • Yn ôl y gyfraith, rhaid i landlordiaid gynnal gwiriad diogelwch nwy blynyddol a rhoi copi o gofnod y gwiriad hwnnw i denantiaid. Dylai tenantiaid newydd dderbyn copi cyn iddynt symud i mewn a dylai tenantiaid presennol gael copi o fewn 28 diwrnod i wneud y gwiriad blynyddol. Os nad oes gennych gofnod diogelwch nwy cyfredol gallwch roi gwybod i HSE drwy ffurflen LGSR1.

    

    

  • Cyngor defnyddiol arall

   • Sylwch nad yw’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn gallu eich cynorthwyo gyda chwynion am faterion nad ydynt yn ymwneud â nwy, materion cytundebol, materion ariannol neu gyflafareddu anghydfodau.
   • Mewn achos o'r fath, efallai y bydd cyrff eraill yn gallu cynorthwyo, er enghraifft, Safonau Masnach a'r Ombwdsmon Ariannol
   • I ddarllen mwy am gylch gwaith y Gofrestr Diogelwch Nwy cliciwch yma
  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archwiliad diogelwch nwy am ddim

   • Os ydych wedi cael gosodiad newydd wedi'i osod yn ystod y chwe mis diwethaf, mae croeso i chi lenwi ein ffurflen yn enwebu eich eiddo ar gyfer archwiliad. Os cewch eich dewis byddwn yn cysylltu â chi o fewn y cyfnod hwnnw ac yn ceisio trefnu amser a dyddiad addas i ymweld.
   • Yn anffodus ni allwn ymweld â phob eiddo, felly os na chysylltir â chi o fewn y cyfnod o chwe mis, nid ydych wedi cael eich dewis.
   • Sylwch: os oes gennych bryderon diogelwch am osodiad gallwch roi gwybod i ni am bryder ar unrhyw adeg a byddwn yn cynnal ymweliad safle os yw'n briodol.

    

    

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cysylltiadau diwydiant

   • Mae'n bosibl y bydd ein rhestr o gysylltiadau diwydiant hefyd yn gallu eich helpu. I weld eu manylion cyswllt cliciwch yma
   • I ddarllen mwy am gylch gwaith y Gofrestr Diogelwch Nwy cliciwch yma
 • Dewiswch bwnc

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cysylltiadau brys nwy

   • Os ydych chi’n arogli nwy, ffoniwch y Llinell Gymorth Argyfwng Nwy Genedlaethol 24-awr am ddim:
   Cymru, Lloegr a'r Alban
   Nwy Naturiol (NG): 0800 111 999
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG): Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Gogledd Iwerddon
   Nwy Naturiol (NG): 0800 002 001
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG): Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Ynys Manaw
   Nwy Naturiol (NG), Nwy Petroliwm Hylifedig (LPG) a Nwy Tref**: 0808 1624 444
   Guernsey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) a Nwy Prif Gyflenwad**: 01481 749 000
   Jersey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) a Nwy Prif Gyflenwad**: 01534 755 555


   *Mae hyn yn berthnasol ar gyfer cyflenwadau swmp a rhai ar fesurydd – ar gyfer cyflenwadau silindr gweler y llyfr ffôn lleol am fanylion cyswllt. Ar safleoedd carafanau a chychod, efallai y bydd gan berchennog y safle a/neu weithredwr cychod hefyd gyfrifoldebau diogelwch nwy.

   **Mae Guernsey a Jersey yn defnyddio cymysgedd LPG/aer wedi’i weithgynhyrchu a elwir yn gyffredin yn ‘nwy prif gyflenwad’, a gyflenwir i gwsmeriaid o brif system danddaearol. Mae gan Ynys Manaw system debyg o'r enw 'nwy tref', fodd bynnag mae llawer o'r gosodiadau LPG/aer (nwy tref) ar y system hon yn cael eu trosi ar hyn o bryd i losgi nwy naturiol.

   • Mae gwybodaeth ychwanegol am ba gamau i'w cymryd os ydych chi'n arogli nwy i'w gweld yma
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Beth yw'r gofynion ar gyfer landlordiaid?

   Fel landlord, chi sydd i sicrhau bod eich tenantiaid yn aros yn ddiogel yn yr eiddo rydych yn ei osod. Mae eich dyletswyddau cyfreithiol yn berthnasol i ystod eang o lety a feddiannir dan brydles neu drwydded. Mae'r rhain yn cynnwys:

   • Eiddo preswyl a ddarperir i’w rhentu gan awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, landlordiaid sector preifat, cwmnïau cydweithredol, a hosteli.
   • Ystafelloedd mewn llety un ystafell, cartrefi preifat, llety gwely a brecwast a gwestai.
   • Llety gwyliau ar rent fel cabanau gwyliau, bythynnod, fflatiau, eiddo Airbnb, carafanau a chychod cul ar ddyfrffyrdd mewndirol.

   Mae Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998 yn amlinellu eich dyletswyddau fel landlord i sicrhau bod yr holl offer nwy, ffitiadau, simneiau a ffliwiau yn ddiogel ac yn gweithio'n effeithlon. Os ydych yn gosod eiddo gyda chyfarpar nwy wedi'i osod, mae gennych dri phrif gyfrifoldeb cyfreithiol:

   • Gwiriadau Diogelwch Nwy
   • Cofnodion Diogelwch Nwy
   • Cynnal a chadw

   Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y gofynion i landlordiaid ar ein tudalen landlordiaid.

  • Beth yw'r gofynion ar gyfer landlordiaid?

   Fel landlord, chi sydd i sicrhau bod eich tenantiaid yn aros yn ddiogel yn yr eiddo rydych yn ei osod. Mae eich dyletswyddau cyfreithiol yn berthnasol i ystod eang o lety a feddiannir dan brydles neu drwydded. Mae'r rhain yn cynnwys:

   • Eiddo preswyl a ddarperir i’w rhentu gan awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, landlordiaid sector preifat, cwmnïau cydweithredol, a hosteli.
   • Ystafelloedd mewn llety un ystafell, cartrefi preifat, llety gwely a brecwast a gwestai.
   • Llety gwyliau ar rent fel cabanau gwyliau, bythynnod, fflatiau, eiddo Airbnb, carafanau a chychod cul ar ddyfrffyrdd mewndirol.

   Mae Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998 yn amlinellu eich dyletswyddau fel landlord i sicrhau bod yr holl offer nwy, ffitiadau, simneiau a ffliwiau yn ddiogel ac yn gweithio'n effeithlon. Os ydych yn gosod eiddo gyda chyfarpar nwy wedi'i osod, mae gennych dri phrif gyfrifoldeb cyfreithiol:

   • Gwiriadau Diogelwch Nwy
   • Cofnodion Diogelwch Nwy
   • Cynnal a chadw

   Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y gofynion i landlordiaid ar ein tudalen landlordiaid.

  • Gwirio bod peiriannydd yn gymwys i gynnal gwiriad diogelwch nwy?

   Mae'n rhaid i bob peiriannydd sydd wedi'i gofrestru â’r Gofrestr Diogelwch Nwy gael cerdyn adnabod sy'n dangos y math o waith y mae wedi'i gofrestru i'w wneud. Mae’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn eich cynghori'n gryf i wirio cerdyn adnabod y peiriannydd cyn iddynt ddechrau gweithio ar eich offer nwy.

   Gellir dod o hyd i fanylion y math o waith y mae peiriannydd wedi'i gofrestru i'w wneud gan ddefnyddio ein cyfleuster gwirio peiriannydd, trwy wirio cefn cerdyn adnabod Cofrestr Diogelwch Nwy'r peiriannydd neu gallwch gysylltu â ni ar register@gassaferegister.co.uk; neu gallwch ein ffonio ar 0800 408 5500.

  • Cost gwiriad diogelwch nwy landlord

   Bydd cost eich Gwiriad Diogelwch Nwy Landlord yn dibynnu ar y peiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy sy'n cynnal eich gwiriad diogelwch nwy blynyddol. Rydym yn argymell cael o leiaf dri dyfynbris gan gwmnïau cyn trefnu i'r gwiriad gael ei wneud. Gallwch ddod o hyd i fusnes cofrestredig yn eich ardal leol ar ein tudalen Gwirio'r Gofrestr.

  • Dim logo ar y Cofnod Diogelwch Nwy - a yw'n ddilys o hyd?

   Nid oes angen i Gofnod Diogelwch Nwy Landlord gynnwys logo'r Gofrestr Diogelwch Nwy. Gall tystysgrif nad yw'n arddangos y logo fod yn ddilys o hyd.

  • Larwm carbon monocsid (CO)

   Ar hyn o bryd yng Nghymru a Lloegr, nid yw deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i osod larwm CO mewn eiddo rhent sy'n cynnwys offer nwy. Fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf bod larymau CO clywadwy yn cael eu gosod ym mhob eiddo domestig.

   Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae angen canfodydd CO pan fydd offer hylosgi newydd neu offer sy’n cael ei amnewid yn cael ei osod.

   Cyn prynu larwm CO, sicrhewch bob amser ei fod yn cydymffurfio â Safon Brydeinig EN 50291 a bod marc cymeradwyo Prydeinig neu Ewropeaidd arno, fel Nod Barcud. Gwiriwch argymhellion y gwneuthurwr ynghylch sut y dylech osod a phrofi eich larwm i sicrhau bod yr uned a'r batris mewn cyflwr da.

  • Gwybodaeth ychwanegol

   Mae bob amser yn syniad da sicrhau bod eich tenantiaid yn gwybod ble a sut i ddiffodd y nwy a beth i'w wneud os bydd argyfwng nwy.

   A chofiwch, gwnewch yn siŵr bob amser mai peiriannydd Diogelwch Nwy cofrestredig a chymwys sy'n gwneud gwaith nwy neu Wiriad Diogelwch Nwy. Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i landlordiaid wneud yn siŵr bod hyn yn wir - a dyma'r cam pwysicaf i sicrhau diogelwch eich tenantiaid.

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archebu tystysgrif newydd/dyblyg

   • Os ydych wedi colli neu’n methu dod o hyd i’ch Tystysgrif Rheoliadau Adeiladu, gallwch archebu un arall ar-lein am ddim ond £6
   • Sylwer: Gall cyfreithwyr hefyd ofyn am gopi o'r Dystysgrif Rheoliadau Adeiladu

    

  • Gwirio bod fy ngosodiad wedi'i hysbysu

   • Gallwch wirio ar-lein i weld a yw eich peiriannydd wedi hysbysu eich gosodiad nwy.
   • Rhaid i chi gwblhau'r dasg hon cyn gweld a oes tystysgrif gosod/rheoliadau adeiladu dyblyg ar gael i'w harchebu.
   • Os nad yw'r gwaith wedi'i hysbysu bydd angen i chi gysylltu â'ch busnes/peiriannydd cofrestredig a gofyn iddynt hysbysu'r gwaith er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adeiladu.
   • Unwaith y bydd y gwaith wedi'i hysbysu bydd y dystysgrif yn cael ei phostio o fewn 10 diwrnod gwaith.

    

  • Tystysgrif heb ei derbyn

   • Unwaith y bydd y gwaith wedi'i hysbysu bydd y dystysgrif yn cael ei phostio o fewn 10 diwrnod gwaith.
   • Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn nodi bod yn rhaid hysbysu'r Awdurdod Lleol o fewn 30 diwrnod calendr o osod offer cynhyrchu gwres nwy newydd, e.e. boeler, tân (ond heb gynnwys offer coginio heb ffliw yn unig) a'u systemau gwresogi/dŵr poeth cysylltiedig.
   • Cyfrifoldeb eich peiriannydd cofrestredig yw hyn a gall gael ei wneud naill ai ar-lein neu dros y ffôn.
   • Gallwch wirio ar-lein i weld a yw eich peiriannydd wedi hysbysu eich gosodiad nwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Dod o hyd i beiriannydd nwy cofrestredig yn eich ardal

   Gallwch ddod o hyd i restr o fusnesau cofrestredig Diogelwch Nwy yn eich ardal trwy roi eich cod post yn ein swyddogaeth chwilio ar-lein.

    

  • Gwirio busnes

   Gallwch wirio a yw busnes wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy ar-lein trwy nodi rhif cofrestru y busnes neu ei enw masnachu.

  • Gwirio peiriannydd

   • I wirio a yw peiriannydd unigol wedi’i gofrestru â Diogelwch Nwy ar hyn o bryd bydd angen i chi wybod ei rif trwydded 7-digid unigryw. Fe welwch hwn ar gerdyn trwydded Diogelwch Nwy y peiriannydd.
   • Sylwch; yn aml bydd peirianwyr nwy yn gymwys ac yn alluog i wneud ystod ddiffiniedig o waith nwy. Mae'n bwysig gwirio pa waith y maent yn gymwys i'w wneud cyn i chi eu defnyddio. Bydd gan beirianwyr gymwysterau gwahanol gan gynnwys:
    • Domestig (cartrefi) ac annomestig (busnesau a ffatrïoedd)
    • LPG a nwy naturiol
    • Gwahanol feysydd gwaith nwy e.e. boeleri, poptai, tân ac ati. Gallwch ddarganfod beth mae peiriannydd yn gymwys i'w wneud gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwirio peiriannydd a thrwy edrych ar gefn eu cerdyn adnabod Diogelwch Nwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Pryderon am waith a wneir gan beiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy

   • Rydym yn hapus i ymchwilio i unrhyw bryderon sydd gennych am waith a wnaed gan beiriannydd cofrestredig, boed hynny yn eich eiddo neu gyfeiriad arall.
   • Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â'r busnes dan sylw a gofyn iddynt gywiro'r broblem.
   • Os bydd y busnes yn methu ag ymateb llenwch y ffurflen ar-lein:
  • Cyngor defnyddiol arall

   • Sylwch nad yw’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn gallu eich cynorthwyo gyda chwynion am faterion nad ydynt yn ymwneud â nwy, materion cytundebol, materion ariannol neu gyflafareddu anghydfodau.
   • Mewn achos o'r fath, efallai y bydd cyrff eraill yn gallu cynorthwyo, er enghraifft, Safonau Masnach a'r Ombwdsmon Ariannol
   • I ddarllen mwy am gylch gwaith y Gofrestr Diogelwch Nwy cliciwch yma
  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.

    

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archwiliad diogelwch nwy am ddim

   • Os ydych wedi cael gosodiad newydd wedi'i osod yn ystod y chwe mis diwethaf, mae croeso i chi lenwi ein ffurflen yn enwebu eich eiddo ar gyfer archwiliad. Os cewch eich dewis byddwn yn cysylltu â chi o fewn y cyfnod hwnnw ac yn ceisio trefnu amser a dyddiad addas i ymweld.
   • Yn anffodus ni allwn ymweld â phob eiddo, felly os na chysylltir â chi o fewn y cyfnod o chwe mis, nid ydych wedi cael eich dewis.
   • Sylwch: os oes gennych bryderon diogelwch am osodiad gallwch roi gwybod i ni am bryder ar unrhyw adeg a byddwn yn cynnal ymweliad safle os yw'n briodol.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cysylltiadau diwydiant

   • Mae'n bosibl y bydd ein rhestr o gysylltiadau diwydiant hefyd yn gallu eich helpu. I weld eu manylion cyswllt cliciwch yma
   • I ddarllen mwy am gylch gwaith y Gofrestr Diogelwch Nwy cliciwch yma
 • Dewiswch bwnc

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cysylltiadau brys nwy

   • Os ydych chi’n arogli nwy, ffoniwch y Llinell Gymorth Argyfwng Nwy Genedlaethol 24-awr am ddim:
   Cymru, Lloegr a'r Alban
   Nwy Naturiol (NG): 0800 111 999
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG): Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Gogledd Iwerddon
   Nwy Naturiol (NG): 0800 002 001
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG): Cysylltwch â’r rhif ar y cynhwysydd storio swmp neu’r mesurydd*
   Ynys Manaw
   Nwy Naturiol (NG), Nwy Petroliwm Hylifedig (LPG) a Nwy Tref**: 0808 1624 444
   Guernsey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) a Nwy Prif Gyflenwad**: 01481 749 000
   Jersey
   Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) a Nwy Prif Gyflenwad**: 01534 755 555


   *Mae hyn yn berthnasol ar gyfer cyflenwadau swmp a rhai ar fesurydd – ar gyfer cyflenwadau silindr gweler y llyfr ffôn lleol am fanylion cyswllt. Ar safleoedd carafanau a chychod, efallai y bydd gan berchennog y safle a/neu weithredwr cychod hefyd gyfrifoldebau diogelwch nwy.

   **Mae Guernsey a Jersey yn defnyddio cymysgedd LPG/aer wedi’i weithgynhyrchu a elwir yn gyffredin yn ‘nwy prif gyflenwad’, a gyflenwir i gwsmeriaid o brif system danddaearol. Mae gan Ynys Manaw system debyg o'r enw 'nwy tref', fodd bynnag mae llawer o'r gosodiadau LPG/aer (nwy tref) ar y system hon yn cael eu trosi ar hyn o bryd i losgi nwy naturiol.

   • Mae gwybodaeth ychwanegol am ba gamau i'w cymryd os ydych chi'n arogli nwy i'w gweld yma
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Bod yn ddiogel gyda nwy yn eich llety rhent

   Gall offer nwy diffygiol a phibellau nwy, gosodiadau nwy gwael a simneiau/ffliwiau wedi’u blocio fod yn fygythiad i fywyd – felly mae’n bwysig i’ch landlord drefnu gwiriadau diogelwch nwy blynyddol i sicrhau bod offer yn ddiogel ac yn addas i’w defnyddio. Gall y gwiriadau gynnwys:

   • Sicrhau bod cynhyrchion hylosgi (mygdarth) yn cael eu symud yn ddiogel y tu allan trwy'r ffliw neu'r simnai;
   • Sicrhau bod offer yn llosgi’r nwy yn iawn, a bod cyflenwad digonol o awyr iach er mwyn iddo wneud hynny;
   • Sicrhau bod pob dyfais diogelwch yn gweithio'n iawn a chau dyfais i ffwrdd pe bai nam yn codi.

   Mae er eich lles chi i adael peiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy i mewn os bydd yn ymweld â’ch eiddo i wneud gwiriad – ond cofiwch ofyn am gael gweld eu cerdyn adnabod Diogelwch Nwy yn gyntaf! Gall hefyd fod yn syniad da i wirio gyda'ch landlord os nad ydych yn disgwyl i beiriannydd alw.

   Mae cyngor ar ddyletswyddau landlordiaid hefyd wedi’i gynnwys yng nghanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i landlordiaid ac asiantau gosod tai ar wefan HSE

  • Gofynion i landlordiaid

   Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i landlordiaid sicrhau:

   • fod pibellau nwy, ffliwiau a chyfarpar nwy a ddarperir i denantiaid yn cael eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr diogel gan beiriannydd sydd wedi’i gofrestru â Diogelwch Nwy (fel arfer mae gweithgynhyrchwyr yn argymell cynnal a chadw blynyddol ar gyfer eu hoffer) a bod yr holl offer nwy (gan gynnwys unrhyw offer a adawyd gan denant blaenorol) yn ddiogel neu’n cael eu tynnu oddi yno cyn ailosod;

   • fod pob offer a ffliw a ddarperir gan y landlord at ddefnydd tenantiaid yn cael eu gwirio i sicrhau eu bod yn ddiogel bob blwyddyn gan beiriannydd sydd wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy;

   • eu bod yn darparu cofnod dogfennol o'r gwiriadau diogelwch (Cofnod Diogelwch Nwy Landlord) i'r tenant o fewn 28 diwrnod i gwblhau'r gwiriad neu i unrhyw denant newydd cyn iddo symud i mewn;

   • eu bod yn cadw copi o ddogfennau gwirio diogelwch am gyfnod penodol. Mae cyngor ar ddyletswyddau landlordiaid wedi'i gynnwys yng nghanllawiau HSE i landlordiaid ac asiantaethau gosod tai sydd ar wefan HSE.

  • Gofynion ar landlordiaid

   Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i landlordiaid sicrhau:

   • fod pibellau nwy, ffliwiau a chyfarpar nwy a ddarperir i denantiaid yn cael eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr diogel gan beiriannydd sydd wedi’i gofrestru â Diogelwch Nwy (fel arfer mae gweithgynhyrchwyr yn argymell cynnal a chadw blynyddol ar gyfer eu hoffer) a bod yr holl offer nwy (gan gynnwys unrhyw offer a adawyd gan denant blaenorol) yn ddiogel neu’n cael eu tynnu oddi yno cyn ailosod;

   • fod pob teclyn a ffliw a ddarperir gan y landlord at ddefnydd tenantiaid yn cael eu gwirio'n ddiogel bob blwyddyn gan beiriannydd sydd wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy;

   • eu bod yn darparu cofnod dogfennol o'r gwiriadau diogelwch (Cofnod Diogelwch Nwy Landlord) i'r tenant o fewn 28 diwrnod i gwblhau'r gwiriad neu i unrhyw denant newydd cyn iddo symud i mewn;

   • eu bod yn cadw copi o ddogfennau gwirio diogelwch am gyfnod penodol. Mae cyngor ar ddyletswyddau landlordiaid wedi'i gynnwys yng nghanllawiau HSE i landlordiaid ac asiantaethau gosod tai sydd ar wefan HSE.

  • Myfyriwr yn symud i eiddo ar rent

   Mae myfyrwyr fel unrhyw denantiaid eraill yn yr ystyr bod angen i'ch landlord sicrhau bod unrhyw offer nwy yn yr eiddo yn ddiogel i chi eu defnyddio. Fel myfyriwr, mae diogelwch nwy yn annhebygol o fod ar frig eich rhestr flaenoriaethau, ond fe allai gwybod eich hawliau – ac arwyddion rhybudd gwenwyn carbon monocsid – achub eich bywyd.

   Gallai chwe symptom gwenwyn carbon monocsid gael eu camgymryd am ben mawr. Er mwyn osgoi hyn, mae'n syniad da buddsoddi mewn larwm carbon monocsid clywadwy - gallwch brynu un â batri mewn unrhyw siop DIY, fel arfer am bris noson dda yn Undeb y Myfyrwyr (£15-£20). Os mai chi sydd wedi prynu’r larwm, gallwch fynd ag ef gyda chi i ble bynnag yr ewch nesaf. Sicrhewch fod y larwm wedi'i farcio i gydymffurfio â safon diogelwch Ewropeaidd BS EN 50291 a'i fod yn dangos Nod Barcud y Safonau Prydeinig.

  • Larwm carbon monocsid (CO)

   Ar hyn o bryd yng Nghymru a Lloegr, nid yw deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i osod larwm CO mewn eiddo rhent sy'n cynnwys offer nwy. Fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf bod larymau CO clywadwy yn cael eu gosod ym mhob eiddo domestig.

   Yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, mae angen canfodydd CO pan fydd offer hylosgi newydd neu offer sy’n cael ei amnewid yn cael ei osod.

   Cyn prynu larwm CO, sicrhewch bob amser ei fod yn cydymffurfio â Safon Brydeinig EN 50291 a bod marc cymeradwyo Prydeinig neu Ewropeaidd arno, fel Nod Barcud. Gwiriwch argymhellion y gwneuthurwr ynghylch sut y dylech osod a phrofi eich larwm i sicrhau bod yr uned a'r batris mewn cyflwr da.

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Dod o hyd i beiriannydd nwy cofrestredig yn eich ardal

   Gallwch ddod o hyd i restr o fusnesau cofrestredig Diogelwch Nwy yn eich ardal trwy roi eich cod post yn ein swyddogaeth chwilio ar-lein.

  • Gwirio busnes

   Gallwch wirio a yw busnes wedi’i gofrestru â Diogelwch Nwy ar-lein trwy nodi rhif cofrestru’r busnes neu ei enw masnachu.

    

  • Gwirio peiriannydd

   • I wirio a yw peiriannydd unigol wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy ar hyn o bryd bydd angen i chi wybod ei rif trwydded 7 digid unigryw. Fe welwch hwn ar gerdyn trwydded Diogelwch Nwy y peiriannydd.
   • Sylwch; yn aml bydd peirianwyr nwy yn gymwys ac yn alluog i wneud ystod ddiffiniedig o waith nwy. Mae'n bwysig gwirio pa waith y maent yn gymwys i'w wneud cyn i chi eu defnyddio. Bydd gan beirianwyr gymwysterau gwahanol gan gynnwys:
    • Domestig (cartrefi) ac annomestig (Busnesau a ffatrïoedd)
    • LPG a nwy naturiol
    • Gwahanol feysydd gwaith nwy e.e. boeleri, poptai, tân ac ati. Gallwch ddarganfod beth mae peiriannydd yn gymwys i'w wneud gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwirio peiriannydd a thrwy edrych ar gefn eu cerdyn adnabod Diogelwch Nwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Pryderon am waith a wneir gan beiriannydd cofrestredig Diogelwch Nwy

   • Rydym yn hapus i ymchwilio i unrhyw bryderon sydd gennych am waith a wnaed gan beiriannydd cofrestredig, boed hynny yn eich eiddo neu gyfeiriad arall.
   • Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â'r busnes dan sylw a gofyn iddynt gywiro'r broblem.
   • Os bydd y busnes yn methu ag ymateb llenwch y ffurflen ar-lein:
  • Rhoi gwybod am eich landlord

   • Os ydych yn rhentu eiddo ac nad yw'ch landlord yn cydymffurfio â chyfraith diogelwch nwy gallwch wneud adroddiad amdanynt i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) drwy eu gwefan.
   • Yn ôl y gyfraith, rhaid i landlordiaid gynnal gwiriad diogelwch nwy blynyddol a rhoi copi o’r cofnod am y gwiriad hwnnw i’r tenantiaid. Dylai tenantiaid newydd dderbyn copi cyn iddynt symud i mewn a dylai tenantiaid presennol gael copi o fewn 28 diwrnod i wneud y gwiriad blynyddol. Os nad oes gennych gofnod diogelwch nwy cyfredol gallwch roi gwybod i HSE drwy ffurflen LGSR1.
  • Cyngor defnyddiol arall

   • Sylwch nad yw’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn gallu eich cynorthwyo gyda chwynion am faterion nad ydynt yn ymwneud â nwy, materion cytundebol, materion ariannol neu gyflafareddu anghydfodau.
   • Mewn achos o'r fath, efallai y bydd cyrff eraill yn gallu cynorthwyo, er enghraifft, Safonau Masnach a'r Ombwdsmon Ariannol
   • I ddarllen mwy am gylch gwaith y Gofrestr Diogelwch Nwy cliciwch yma
  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.

    

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Rhoi gwybod am osodwr nwy anghyfreithlon

   • Os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio ar nwy heb fod wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy, gallwch roi gwybod i ni ar-lein. Darparwch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, e.e. enwau, dyddiadau, cyfeiriadau ac ati yn nodi ble y gwnaed gwaith nwy a chan bwy.
 • Dewiswch bwnc

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cofrestriad newydd

   • Mae cofrestru gyda’r Gofrestr Diogelwch Nwy yn ofyniad cyfreithiol i unrhyw un sy'n gwneud gwaith nwy yn y Deyrnas Unedig, Ynys Manaw a Guernsey.
   • Cost cais newydd yw £362 ynghyd â TAW.
   • Mae hyn yn cynnwys un peiriannydd a ffioedd cofrestru am flwyddyn.
  • Adnewyddu Cofrestriad

   • Os ydych am adnewyddu eich cofrestriad presennol, mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar 'Adnewyddu' o dan y ddewislen 'Rheoli Cyfrif'.

   Cliciwch yma i adnewyddu

    

   • Am ragor o wybodaeth am adnewyddu eich cofrestriad darllenwch yr adran ‘Renewing your registration’ yn y ‘Resource Hub', sydd ar gael drwy eich cyfrif ar-lein
  • Canslo Cofrestriad

   • I ganslo cofrestriad presennol, e-bostiwch ni yn: enquiries@gassaferegister.co.uk.
   • Bydd angen i chi gynnwys: Eich rhif cofrestru Diogelwch Nwy a'r rheswm dros ganslo
   • Bydd angen i chi hefyd ddychwelyd eich tystysgrif Diogelwch Nwy a'ch cerdyn adnabod. Dychwelwch y rhain i: Gas Safe Register, PO Box 6804, Basingstoke, RG24 4NB
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Hysbysu gwaith

   • I hysbysu gwaith nwy, mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen isod a chliciwch ar 'Notify Work'.
   • Sicrhewch fod gennych y cyfeiriad gosod llawn gan gynnwys y cod post, y dyddiad y digwyddodd y gosod a manylion yr offer a osodwyd.
   • Unwaith y byddwch wedi cwblhau a thalu am yr hysbysiad byddwn yn trefnu i dystysgrif gael ei hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith.

    

    

  • Archebu tystysgrif arall/ddyblyg

   • Os oes angen ichi archebu Tystysgrif Rheoliadau Adeiladu newydd, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar ‘Order duplicate certificate'.

   Cliciwch yma i archebu tystysgrif ddyblyg

    

   • Bydd angen i chi ddarparu'r cod post llawn ar gyfer y cyfeiriad lle cwblhawyd y gwaith. Os nad oes gennych y cod post llawn gallwch chwilio am yr hysbysiad trwy nodi'r dyddiad y cwblhawyd y gwaith.
   • Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i’r hysbysiad gallwch glicio ar ‘Request Certificate’ a nodi manylion i ble y mae angen anfon y dystysgrif a dewis cadarnhau.
   • Yna bydd angen i chi dalu am y dystysgrif ddyblyg ac unwaith y derbynnir taliad bydd tystysgrif ddyblyg yn cael ei harchebu a gallwch ddisgwyl ei derbyn o fewn 10 diwrnod gwaith
  • Rhoi gwybod i ni am gamgymeriadau hysbysu

   • Os ydych wedi gwneud camgymeriad ar hysbysiad presennol bydd angen i chi roi gwybod i ni. Anfonwch e-bost atom yn enquiries@gassaferegister.co.uk.
   • Bydd angen i chi ddarparu'r cyfeiriad llawn ar gyfer yr hysbysiad presennol, rhif y dystysgrif hysbysu a manylion y gwall.
   • Unwaith y byddwn wedi canslo’r hysbysiad mae’n ofynnol i chi gwblhau hysbysiad newydd, cywir ar gyfer gwaith sydd wedi'i gwblhau. Gellir gwneud hyn ar-lein unwaith y byddwch wedi mewngofnodi.
  • Ydy fy ngwaith wedi'i hysbysu?

   • Gallwch chwilio eich hysbysiadau presennol ar-lein. Mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar 'Search notifications'.
   • Bydd angen i chi nodi cod post llawn y lle y gwnaed y gwaith.

   Cliciwch yma i chwilio am hysbysiad

    

  • Tystysgrif heb ei derbyn

   • Unwaith y bydd y gwaith wedi'i hysbysu bydd y dystysgrif yn cael ei phostio o fewn 10 diwrnod gwaith.
   • Mae'r Rheoliadau Adeiladu yn nodi bod yn rhaid hysbysu'r Awdurdod Lleol o fewn 30 diwrnod calendr o osod offer cynhyrchu gwres nwy newydd.
   • Os yw'r gwaith wedi'i hysbysu ac nad ydych wedi derbyn eich tystysgrif o fewn 10 diwrnod gwaith i'r hysbysiad gael ei wneud, gallwch gysylltu â ni ar register@gassaferegister.co.uk; neu ein ffonio ar 0800 408 5500.
   • Gall eich cwsmer hefyd archebu tystysgrif newydd ar-lein am ddim ond £6.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Diweddaru manylion busnes

   • Mae'n bosibl diweddaru manylion eich busnes ar-lein, gan gynnwys cyfeiriad eich busnes, person cyfrifol a gwybodaeth gyswllt.

   • I ddiweddaru’r manylion hyn, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen isod a chliciwch ar ‘Business Details’ o dan ‘Account Management'.

    

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Ychwanegu/Dileu peirianwyr

   • Mae’n bosibl ychwanegu peirianwyr at eich busnes ar-lein neu dynnu peirianwyr o'ch busnes ar-lein.
   • I ddiweddaru'r manylion hyn mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein trwy'r ddolen isod a chliciwch ar 'Engineer Details' o dan 'Account Management’.
  • Diweddaru manylion peiriannydd

   • Mae'n bosibl gweld a diweddaru manylion eich peiriannydd ar-lein.
   • Gallwch:
    • Weld categorïau gwaith presennol y peiriannydd
    • Gweld/newid pa ganolfan y mae'r peiriannydd yn gysylltiedig â hi
    • Gwirio os yw llun y peiriannydd yn dangos ar y wefan
    • Gweld/diwygio cyfeirnod y busnes (gallai hwn fod ei rif cyflogai)
    • Gweld/newid cyfeiriad cartref y peiriannydd
    • Gweld/newid rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y peiriannydd
   • I ddiweddaru manylion peiriannydd, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar ‘Engineer Details’ o dan ‘Account Management'. Os oes gennych chi fwy nag 20 o beirianwyr, bydd angen i chi chwilio am y peiriannydd gan ddefnyddio'r meysydd chwilio a ddarperir.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Diweddaru manylion peiriannydd

   • Mae'n bosibl gweld a diweddaru manylion eich peiriannydd ar-lein.
   • Gallwch:
    • Weld categorïau gwaith presennol y peiriannydd
    • Gweld/newid pa ganolfan y mae'r peiriannydd yn gysylltiedig â hi
    • Gwirio os yw llun y peiriannydd yn dangos ar y wefan
    • Gweld/diwygio cyfeirnod y busnes (gallai hwn fod ei rif cyflogai)
    • Gweld/newid cyfeiriad cartref y peiriannydd
    • Gweld/newid rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y peiriannydd
   • I ddiweddaru manylion peiriannydd, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar ‘Engineer Details’ o dan ‘Account Management'. Os oes gennych chi fwy nag 20 o beirianwyr, bydd angen i chi chwilio am y peiriannydd gan ddefnyddio'r meysydd chwilio a ddarperir.
  • Sut i wirio cymwysterau peirianwyr

   • Gallwch weld pa gymwysterau sydd gan y peirianwyr a neilltuwyd i'ch busnes ar hyn o bryd drwy'r wefan.
   • Mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen isod a chliciwch ar 'Engineer Details'. O'r ddewislen ar y dde cliciwch ar 'Download Engineers'.
   • Cyn i chi lawrlwytho’r rhestr o beirianwyr, bydd angen i chi dicio’r blwch wrth ymyl 'Download Engineers Work Categories'. Yna gallwch glicio ar y botwm 'Download Engineers'.
   • Bydd y rhestr lawn o beirianwyr, eu cymwysterau a dyddiad y bydd eu cymhwyster yn dod i ben ar gael fel taenlen - gwiriwch eich ffeiliau sydd wedi’u lawrlwytho os nad yw hon yn agor yn awtomatig.
  • Diweddaru cymhwyster peiriannydd heb awyru

   • Os ydych wedi cwblhau cymhwyster heb awyru yn ddiweddar bydd angen i chi roi gwybod i ni. Anfonwch e-bost atom yn enquiries@gassaferegister.co.uk.
   • Cynhwyswch y wybodaeth ganlynol yn yr e-bost:
    - Copi o'r cymhwyster/tystysgrif
    - Eich rhif cofrestru Diogelwch Nwy
    - Eich enw
    - Eich rhif Yswiriant Gwladol
   • Unwaith y byddwn wedi prosesu a chadarnhau eich cais gallwch archebu cerdyn trwydded newydd i adlewyrchu'r cymhwyster/categori gwaith newydd am gost o £10 + TAW drwy’r wefan. Defnyddiwch y ddolen isod a mewngofnodwch i'ch cyfrif.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archebu cerdyn trwydded

   • Os oes angen cerdyn trwydded newydd arnoch gallwch archebu un drwy'r wefan.
   • I archebu cerdyn newydd, mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein trwy'r ddolen isod.
   • Ar ôl mewngofnodi cliciwch ar 'Engineer Details'.
   • Chwiliwch am y peiriannydd yr ydych am archebu cerdyn newydd ar ei gyfer a chliciwch ar ‘View/Edit’ ac yna ‘Order Licence Card'.
   • Yna bydd angen i chi dalu am y cerdyn newydd.
   • Unwaith y derbynnir taliad, gallwch ddisgwyl derbyn y cerdyn newydd o fewn 10 diwrnod gwaith.
  • Nid yw’r cerdyn trwydded wedi cyrraedd

   • Sylwch, fel arfer dylech gael eich cerdyn trwydded newydd o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais.
   • Os nad ydych wedi derbyn eich cerdyn trwydded o fewn yr amser hwn gallwch gysylltu â ni yn register@gassaferegister.co.uk; neu gallwch ein ffonio ar 0800 408 5500.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Chwilio am anfoneb/derbynneb TAW

   • Gallwch weld ac argraffu anfonebau/derbynebau TAW drwy'r wefan.
   • Mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein trwy'r ddolen isod, a chliciwch ar 'Invoices' o dan 'Account Management'.
   • O'r fan hon gallwch chwilio am anfonebau taledig.
   • Dim ond gwerth 2 flynedd o anfonebau y gallwch chi eu gweld.
   • Unwaith y byddwch chi'n dod o hyd i'r anfoneb rydych chi'n chwilio amdani, cliciwch ar rif yr anfoneb ac yna gallwch chi argraffu copi.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Newid teitl masnachu

   • Yn wahanol i’ch manylion cyswllt, y gellir eu diweddaru wrth bwyso botwm ar-lein neu dros y ffôn, mae newid y teitl masnachu yn golygu bod angen i ni gynnal gwiriadau ychwanegol i weld a oes unrhyw newidiadau i berchnogaeth y busnes, e.e. o gwmni anghyfyngedig i gwmni cyfyngedig.
   • Nid yw'n costio dim i newid eich teitl masnachu* a'n nod yw gwneud y broses mor hawdd â phosibl. Anfonwch e-bost atom yn register@GasSafeRegister.co.uk gan ddyfynnu eich manylion cofrestru Diogelwch Nwy a byddwn yn anfon y ffurflenni atoch.
   • Os hoffech i gopi caled gael ei bostio atoch, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am lenwi'r ffurflenni, anfonwch e-bost atom a byddwn yn hapus i'ch helpu drwy'r broses.

    Sylwer: Bydd methu â dychwelyd y ffurflen wedi'i chwblhau o fewn 5 diwrnod busnes yn arwain at archifo'r cofrestriad, yn unol â'n Polisi Cofrestru.

   • Yn adnewyddu yn fuan?

    Os ydych yn bwriadu adnewyddu eich cofrestriad rydym yn argymell eich bod yn newid y teitl masnachu yn gyntaf – mae hyn yn golygu y bydd eich cerdyn/cardiau adnabod a’ch tystysgrif cofrestru yn cael eu hanfon gydag enw newydd y cwmni. Dylech ganiatáu digon o amser i ni brosesu eich teitl masnachu newydd cyn y dyddiad y mae eich adnewyddiad i fod i ddigwydd.

    *Os oes angen cerdyn adnabod newydd arnoch yn dangos eich manylion diweddaraf, codir £10 ynghyd â TAW am hyn.

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Canllaw technegol

   • Gallwch gael mynediad at wybodaeth dechnegol trwy eich cyfrif ar-lein.
   • Mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein, yna sgroliwch i lawr i'r adran 'Technical Information'.
   • O'r fan hon gallwch weld:
    • Rhestr o Ddogfennau Deddfwriaethol, Normadol ac er Gwybodaeth
    • Gweithdrefn Sefyllfaoedd Anniogel y Diwydiant Nwy
    • Bwletinau Technegol
    • Rhybuddion Diogelwch
    • Diweddariadau Safonol y Diwydiant - gwasanaeth tanysgrifio yw hwn.
   • Gallwch hefyd ffonio ein Llinell Gymorth Dechnegol am gyngor ar 0800 408 5577 (opsiwn 1).
  • Rheolau Cofrestru a gweithdrefnau’r Gofrestr Diogelwch Nwy

   • Gallwch weld Rheolau Cofrestru a gweithdrefnau’r Gofrestr Diogelwch Nwy ar-lein. Mewngofnodwch i’ch cyfrif a chliciwch ar ‘Resource Hub' ar frig y dudalen. Yna cliciwch ar ‘Rules of Registration and Policies'.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Mynegi pryder am gymhwysedd

   • Os oes gennych bryderon am gymhwysedd diogelwch nwy rhywun sydd wedi'i gofrestru â Diogelwch Nwy ar hyn o bryd, gallwch ddwyn hyn i'n sylw drwy lenwi ein ffurflen ar-lein.
   • I gael mynediad i’r ffurflen hon, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar ‘Resource Hub' ar frig y dudalen. Yna cliciwch ar 'Raise a competence concern'.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Rhoi gwybod am landlord

   • Os ydych chi'n gwybod nad yw landlord yn cydymffurfio â chyfraith diogelwch nwy, gallwch roi gwybod i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ar eu gwefan.
   • Yn ôl y gyfraith, rhaid i landlordiaid gynnal gwiriad diogelwch nwy blynyddol a rhoi copi o’r cofnod am y gwiriad hwnnw i’r tenantiaid. Dylai tenantiaid newydd dderbyn copi cyn iddynt symud i mewn a dylai tenantiaid presennol gael copi o fewn 28 diwrnod i wneud y gwiriad blynyddol. Os ydynt wedi methu â darparu cofnod diogelwch nwy cyfredol gallwch roi gwybod i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch drwy ffurflen LGSR1.
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Hyb Adnoddau

   • Rydym yn cynnig amrywiaeth o adnoddau sydd ar gael yn yr Hyb Adnoddau ar-lein. Yn yr Hyb Adnoddau fe gewch y canlynol:
    • Mynediad i bob cylchgrawn Registered Gas Engineer a gyhoeddwyd erioed!
    • Pecyn cymorth marchnata yn llawn deunyddiau i’ch helpu i hyrwyddo’ch busnes, gan gynnwys y logo Diogelwch Nwy, templedi ar gyfer papur ysgrifennu ac offer hysbysebu.
    • Canllawiau ar Weithdrefn Sefyllfaoedd Anniogel y Diwydiant Nwy (GIUSP)
    • Canllawiau ar Ffliwiau mewn Eiddo Gwag
    • Ffurflenni ar-lein i roi gwybod am waith nwy anghyfreithlon neu i fynegi pryder am gymhwysedd
    • Gwybodaeth am sut i adnewyddu eich cofrestriad
    • Gwybodaeth am hysbysiadau
    • Gwybodaeth am sut y gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer eich busnes
    • Gwybodaeth am sut i newid eich teitl masnachu 
    • Mynediad i'r Rheolau Cofrestru a'n polisïau
    • Cyfleoedd gyrfa gyda’r Gofrestr Nwy Diogel
   • I gael mynediad at yr adnoddau hyn mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein a chliciwch ar ‘Resource Hub' ar frig y dudalen.
 • Dewiswch bwnc

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Mae gen i ymholiad marchnata a/neu’n ymwneud â’r cyfryngau, beth ddylwn i ei wneud?

   • Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â'r cyfryngau gallwch gysylltu â thîm y wasg ar:
    - Ffôn: 020 4524 5900 (Sylwer, mae’r rhif hwn i ymholiadau'r wasg yn unig, ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill e-bostiwch register@gassaferegister.co.uk.
    - E-bost: GSRPR@kindredagency.com

  • Dywedwch fwy wrthym

  • Archebu tystysgrif newydd/dyblyg

   • Os yw eich cleient wedi colli neu’n methu dod o hyd i’w Dystysgrif Rheoliadau Adeiladu, gallwch archebu un newydd ar ei ran ar-lein am ddim ond £6
  • Dywedwch fwy wrthym

  • Cyfrif busnes mawr

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr opsiynau uchod, ffoniwch ni: 0800 408 5500

Yr oriau agor arferol yw 8.00am – 6.00pm Llun-Gwener, 8.30am – 12.30pm Sadwrn. Y tu allan i'r amseroedd hyn gallwch ddefnyddio'r wefan neu ffonio'r rhif uchod ar gyfer y gwasanaeth ffôn awtomataidd.

Fel arall, gallwch gysylltu â'r Gofrestr Diogelwch Nwy drwy e-bost: enquiries@gassaferegister.co.uk